Voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke andersluidende overeenkomst zijn alle werkopdrachten en overeenkomsten onderworpen aan hierna vermelde algemene voorwaarden.

Offertes en prijzen

Offertes blijven 30 dagen geldig na de offertedatum. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige. Wanneer in de offerte een kost per dag wordt vermeld, staat 1 dag gelijk aan 8 uur. Alle vermelde prijzen zijn exclusief onkosten en onder voorbehoud van definitieve bevestiging.

Offerteprijzen kunnen wijzigen door een creatieve of technische wijziging op vraag van de klant. Wijzigingen aan de oorspronkelijke offertegegevens zullen steeds in de uiteindelijke factuur verrekend worden. Naast de overeengekomen vergoeding kunnen bijkomende kosten in rekening worden gebracht (bv. besprekingen, telefoon- en reiskosten, font, verzending, prints, vertalingen, copywriting, scankosten, …)

Leveringstermijn

De leveringstermijn die Sina Sohn Photography meedeelt, is louter indicatief. Het overschrijden van de leveringstermijn geeft geen aanleiding om de opdracht of bestelling te annuleren; noch kan deze aanleiding geven tot enige schadevergoeding.

Klachten

Alle klachten, voor elke dienst, product, of facturatie, dienen binnen de vier werkdagen na oplevering, dan wel datum factuur, per aangetekend schrijven aan Sina Sohn Photography te worden meegedeeld. Buiten die termijn, kunnen geen klachten worden aanvaard.

Betalingsvoorwaarden

De facturen zijn steeds betaalbaar ten laatste dertig dagen na factuurdatum op onze bankrekening.

Rechten van Sina Sohn Photography in geval van niet of niet tijdige betaling

Bij gebreke aan betaling op de datum van opeisbaarheid van één of meer facturen, worden alle openstaande, maar nog niet opeisbare facturen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling lastens de klant opeisbaar.

Bij niet betaling van de domeinnaam en hosting binnen de 30 dagen, heeft Sina Sohn Photography het recht om de website of domeinnaam van de klant offline te halen.

Sina Sohn Photography kan de uitvoering van haar prestaties, van rechtswege en zonder voorafgaandelijke verwittiging, opschorten in geval van niet-betaling van een factuur op de vervaldag. In geval van een aanhoudend in gebreke blijven, kan Sina Sohn Photography de overeenkomst van rechtswege beëindigen. In dit geval maakt Sina Sohn Photography aanspraak op de afgesproken vergoeding en alle gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werken. Bovendien heeft Sina Sohn Photography in dit geval recht op een schadevergoeding voor gederfde winst die ex aequo et bono wordt vastgelegd op 30% van het niet uitgevoerde deel van de opdracht; behoudens het recht om een hogere schadevergoeding te eisen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade.

Logovermelding en eigen promotie

Tenzij het werk er zich niet voor leent, is Sina Sohn Photography gerechtigd om haar logo op of bij het gerealiseerde werk te vermelden. Sina Sohn Photography heeft de vrijheid om de opdracht te gebruiken als referentie in haar eigen promotie.

Gebruik van Fonts

Indien klanten een bepaald font zelf wensen te gebruiken, dienen zij zelf het font aan te kopen inclusief de rechten volgens het gewenste gebruik. 

Bewaring

Behoudens voorafgaande overeenkomst is Sina Sohn Photography er niet toe gehouden eender welk soort drager waarop of waarin werken zijn neergelegd te bewaren. Wanneer de bewaring is overeengekomen geeft zij aanleiding tot een toeslag berekend op basis van de belangrijkheid van het werk, de duur van de bewaring en de hieraan verbonden extra kosten.

Intellectuele eigendom

De klant waarborgt aan Sina Sohn Photography dat hij over het recht beschikt om opdracht te geven tot reproductie of drukwerk van alle aangeleverde bestanden, teksten, foto’s,… Sina Sohn Photography is in geen enkel geval verantwoordelijk voor inbreuken op de intellectuele eigendomsrechten van derden. De klant neemt desgevallend elke aansprakelijkheid op zich en vrijwaart Sina Sohn Photography tegen elke klacht die tegen haar zou worden ingediend en dit zowel in hoofdsom, interesten als eventuele gerechts- en andere kosten.

Rekening houdend met de wettelijke bepalingen inzake auteursrechten en intellectuele eigendom blijven alle door Sina Sohn Photography uitgevoerde ontwerpen en realisaties haar exclusieve eigendom. Bij vastgestelde schending van het genoemde intellectuele eigendom is Sina Sohn Photography gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.

De eigendomsoverdracht en/of het verleende gebruiksrecht van ontwerpen en goederen wordt opgeschort tot de volledige betaling van de bestelling overeenkomstig de algemene verkoopsvoorwaarden.Zolang de klant zijn betalingsverplichtingen niet of slechts ten dele nakomt, of anderzijds in gebreke is, is het de klant niet toegestaan om gebruik te maken van de ontwerpen of leveringen die verband houden met de opdracht. In dat geval blijft Sina Sohn Photography de rechtmatige eigenaar en kan zij haar rechten doen gelden.

Beëindiging van de overeenkomst door de klant (annulatie of opzeg)

Wanneer de klant de opdracht annuleert, dient de klant de afgesproken vergoeding en alle gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werken te betalen. Bovendien heeft Sina Sohn Photography in dit geval recht op een schadevergoeding voor gederfde winst die ex aequo et bono wordt vastgelegd op 30% van het geannuleerde deel van de opdracht; behoudens het recht om een hogere schadevergoeding te eisen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade.

Bepaalde diensten (zoals domeinregistratie, hosting, onderhoudscontracten voor websites, …) gelden voor één volledig jaar en worden automatisch verlengd. Stopzetting van deze diensten door de klant moet per aangetekende brief, ten laatste 30 dagen voor de jaarlijkse vervaldatum meegedeeld worden. Zoniet is het totale bedrag voor de verlenging verschuldigd.

Beëindiging van de overeenkomst door Sina Sohn Photography

Indien de opdracht door Sina Sohn Photography wordt geannuleerd wegens een toerekenbare tekortkoming in de naleving van de algemene voorwaarden door de klant, is de klant gehouden tot betaling van de afgesproken vergoeding en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werken. Bovendien heeft Sina Sohn Photography in dit geval recht op een schadevergoeding voor gederfde winst die ex aequo et bono wordt vastgelegd op 30% van het geannuleerde deel van de opdracht; behoudens het recht om een hogere schadevergoeding te eisen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade.
Indien het vertrouwen van Sina Sohn Photography in de kredietwaardigheid van de klant wordt geschokt door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de klant en/of aanwijsbare andere gebeurtenissen, die het vertrouwen in de goede uitvoering van de door klant aangegane verbintenissen in vraag stellen, behoudt Sina Sohn Photography zich het recht voor de gehele opdracht of een gedeelte ervan op te schorten en van de klant geschikte waarborgen te eisen. Indien de klant weigert hierop in te gaan, behoudt Sina Sohn Photography zich het recht voor de gehele opdracht of een gedeelte ervan te annuleren aan de hierboven vermelde voorwaarden.

Gebruik prestaties Sina Sohn Photography na voortijdige beëindiging

Indien de opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd, is het de klant niet toegestaan om de hem ter beschikking gestelde ontwerpen/ontwikkelingen te gebruiken.

Aansprakelijkheid / overmacht

Behoudens enig andersluidend beding, is Sina Sohn Photography enkel gehouden tot een middelenverbintenis.

Sina Sohn Photography kan onder meer niet aansprakelijk worden gesteld voor:

  • fouten in het materiaal dat door de klant ter beschikking wordt gesteld
  • misverstanden of fouten in de uitvoering van de opdracht als deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handeling van de klant, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, duidelijke en correcte materialen of briefing aan Sina Sohn Photography
  • fouten door derden die door de klant zijn ingeschakeld
  • gebreken in offertes van toeleveranciers of overschrijdingen
    van prijs- offertes van toeleveranciers
  • fouten in ontwerp, drukwerk of website indien de klant zijn goedkeuring heeft gegeven

In het geval dat Sina Sohn Photography zich niet zou kunnen beroepen op bovenstaande aansprakelijkheidsbeperking zal de aansprakelijkheid van Sina Sohn Photography steeds beperkt zijn tot het bedrag van de opdracht.

Wanneer Sina Sohn Photography, wegens overmacht, in de onmogelijkheid verkeert om de opdracht uit te voeren heeft Sina Sohn Photography het recht om de opdracht te annuleren door een eenvoudige schriftelijke betekening aan de klant. Sina Sohn Photography zal in dat geval geen enkele schadevergoeding aan de klant verschuldigd zijn. Worden onder meer als geval van overmacht beschouwd: natuuromstandigheden, Quarantaine-maatregelen, staking of lock-out, brand, overstroming, inbeslagname, embargo, tekort aan transportmiddelen, tekortschietende inzetbaarheid van betrokken uitvoerende personen (bv. als gevolg van ziekte, arbeidsongeschiktheid, staking, …) en dit onafhankelijk van het feit of de overmacht zich voordoet bij Sina Sohn Photography of bij één van haar toeleveranciers.

Vertrouwelijkheid

Zowel de klant als Sina Sohn Photography zijn gehouden om de inhoud van de opdracht en de feiten en omstandigheden van hun samenwerking vertrouwelijk te behandelen.

Nietigheid

Wanneer één van de clausules van deze algemene voorwaarden nietig zou zijn, heeft dit geen enkele invloed op de rechtsgeldigheid van de overige clausules.

Back to Top WordPress Cookie Notice by Real Cookie Banner